احداث پارک محله ای با اولویت مسکن مهر(نوبت دوم)

احداث پارک محله ای با اولویت مسکن مهر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر