واگذاری تعداد ۵ قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی(ورودی شهرک پردیس)نوبت دوم

واگذاری تعداد ۵ قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی(ورودی شهرک پردیس)نوبت دوم 150 150 شهرداری شاهین شهر