بیست دستگاه خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری(نوبت اول)

بیست دستگاه خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر