عملیات جمع آوری پسماند خشک(مواد قابل بازیافت) شهر (نوبت دوم)

عملیات جمع آوری پسماند خشک(مواد قابل بازیافت) شهر (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر