تبلیغات فضای داخلی و بیرونی اتوبوس ها و ایستگاه های سایبان دار (نوبت اول)

تبلیغات فضای داخلی و بیرونی اتوبوس ها و ایستگاه های سایبان دار (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر