اجاره ماهانه تابلوهای تبلیغاتی سه و چهار وجهی (نوبت اول)

اجاره ماهانه تابلوهای تبلیغاتی سه و چهار وجهی (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر