مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ 480 330 شهرداری شاهین شهر