واگذاری 3 واحد تجاری و 15 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی(نوبت دوم)

واگذاری 3 واحد تجاری و 15 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر