واگذاری تعداد ۳ قطعه پلاک زمین واقع در مسکن مهر شاهین شهر(نوبت دوم)

واگذاری تعداد ۳ قطعه پلاک زمین واقع در مسکن مهر شاهین شهر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر