فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت اول)

فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر