انتخاب سرمایه گذار(نوبت سوم)

انتخاب سرمایه گذار(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر