آگهی مزایده فروش 12 قطعه زمین در محدوده طرح تفکیکی نیایش

آگهی مزایده فروش 12 قطعه زمین در محدوده طرح تفکیکی نیایش 709 520 شهرداری شاهین شهر