مزایده عمومی جمع آوری پسماند خشک (مواد قابل بازیافت )(نوبت اول )

مزایده عمومی جمع آوری پسماند خشک (مواد قابل بازیافت )(نوبت اول ) 512 341 شهرداری شاهین شهر