مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت اول)

مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت اول) 364 256 شهرداری شاهین شهر