عملیات اجرایی فاز دوم پارک بزرگ شهر (نوبت دوم)

عملیات اجرایی فاز دوم پارک بزرگ شهر (نوبت دوم) 548 411 شهرداری شاهین شهر