مناقصه خرید لوله چدنی(نوبت اول)

مناقصه خرید لوله چدنی(نوبت اول) 428 321 شهرداری شاهین شهر