واگذاری ۳ واحد تجاری و ۱۶ واحد خدماتی سه شرقی فردوسی (پارکینگ طبقاتی)

واگذاری ۳ واحد تجاری و ۱۶ واحد خدماتی سه شرقی فردوسی (پارکینگ طبقاتی) 1117 709 شهرداری شاهین شهر