فروش ۷ قطعه زمین مسکونی در خیابان طالقانی (نوبت اول)

فروش ۷ قطعه زمین مسکونی در خیابان طالقانی (نوبت اول) 709 520 شهرداری شاهین شهر