عملیات اجرایی فاز دوم پارک بزرگ شهر (نوبت اول)

عملیات اجرایی فاز دوم پارک بزرگ شهر (نوبت اول) 548 411 شهرداری شاهین شهر