(نوبت دوم) عملیات اجرایی تعریض پل هسا

(نوبت دوم) عملیات اجرایی تعریض پل هسا 320 230 شهرداری شاهین شهر