(نوبت دوم) عملیات اجرایی احداث ورزشگاه فاز ۵ گلدیس

(نوبت دوم) عملیات اجرایی احداث ورزشگاه فاز ۵ گلدیس 745 375 شهرداری شاهین شهر