فروش ۵ قطعه زمین مسکونی ورودی شهرک پردیس – طرح تفکیکی نیایش(نوبت دوم)

فروش ۵ قطعه زمین مسکونی ورودی شهرک پردیس – طرح تفکیکی نیایش(نوبت دوم) 709 520 شهرداری شاهین شهر