عملیات اجرایی پارک حاشیه ای کنار مسیل با اولویت بلوار امام علی (ع) نوبت دوم

عملیات اجرایی پارک حاشیه ای کنار مسیل با اولویت بلوار امام علی (ع) نوبت دوم 150 150 شهرداری شاهین شهر