ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...

صفحه8 از47

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

676520876 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"331","type":"x","order":"1","pct":44.85,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"76","type":"x","order":"2","pct":10.3,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"331","type":"x","order":"3","pct":44.85,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...